របៀបបង្កើតតគណនី

  1. បើសិនជាសិស្សរបស់ ANT

=> ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី ANT Learner នេះបានគឺយើងត្រូវធ្វើតាមដូចខាងក្រោម៖

បើសិនយើងជាសិស្សរបស់ ANT ពិតប្រាកដមែនយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Website ANT http://training.antkh.com/achievements/ ហើយស្វែងរកឈ្មោះយើង នោះនឹងឃើញអត្តលេខយើង នៅទីនោះហើយ។

Image


បន្ទាប់មកលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយអត្តលេខ និង លេខសម្ងាត់ចូលដូចរូបខាងក្រោម៖

Image

នៅពេលយើងវាយអត្តលេខ បញ្ចូលហើយវានឹងចេញផ្ទាំងបញ្ជាក់ ដូចខាងក្រោម៖

Image

រួចចុច ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យជាកាស្រេច។

✶ បញ្ជាក់ កន្លែង មកពីអង្គភាពណា? គឺត្រូវសរសេរអក្សរពេញ ឧទាហរណ៍: Royal University of Phnom Penh.

  1. បើសិនជាមិនមែនសិស្សរបស់ ANT

=> ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី ANT Learner នេះបានគឺយើងត្រូវធ្វើតាមដូចខាងក្រោម៖

លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចកន្លែង បង្កើតគណនី វានឹងចេញ Form ដូចរូប លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញព័ត៌មាន រួចចុច ចុះឈ្មោះជាការស្រេច

Image
Image