សំណួរ~ចម្លើយ

ចម្លើយ៖ ផ្នែកនៃឯកសារគឺជាផ្នែកធំមួយដែលមានសារ:សំខាន់រាល់ឯកសារមេរៀន វីឌីអូ ស្លាយជាច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកធំមួយនេះ ជាពិសេសរាល់មេរៀនថ្មីៗ នឹង Upload ចូលទៅក្នុងផ្នែកនេះ ។ សម្រាប់ផ្នែកនៃឯកសារមានបែងចែងជាផ្នែកតូចៗជាច្រើនដូចជា:
  • ទំព័រដើម គឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញនូវប្រភេទមុខវិជ្ជា ឯកសារដែលអ្នកគួររៀនឯកសារថ្មីបំផុត ឯកសារដែលមានប្រជាប្រិយ និង ឯកសារជាវីឌីអូ។
  • ឯកសារដែលអ្នកគួរអាន ជាកន្លែងដែលបង្ហាញនូវមេរៀន ឬ វីឌីអូដែលកម្មវិធីគិតថាសំខាន់សម្រាប់អ្នក។
  • ឯកសារថ្មីបំផុត គឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញនូវមេរៀន ឬ វីឌីអូដែលក្រុមកាងារបាន Upload ចូលថ្មីៗដែលលោកអ្នកមិនទាន់បានអាន ឬ មើល។
  • តាមប្រភេទឯកសារ គឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញនូវ គ្រប់មុខវិជ្ជា ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមេរៀនទៅតាមប្រភេទនីមួយៗ។
  • ឯកសារជាវីឌីអូ គឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញនូវ វីឌីអូ សុទ្ធ គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ដែលមានវីឌីអូ។
  • ឯកសាររក្សាទុក គឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញនូវ មេរៀន ឬ វីឌីអូ ដែលលោកអ្នកបានរក្សាទុក ។
ចម្លើយ៖ : ត្រូវចូលមកកាន់ផ្នែករាយការណ៍អំពីឯកសារដើម្បីអោយក្រុមការងារបស់ ANT ធ្វើការកែប្រែនៅបញ្ហានោះ img7
ចម្លើយ៖ : ជាការពិតណាស់រាល់ការ ទាញយក វីឌីអូឯកសារពីកម្មវិធីរបស់ ANT Learning គឺ:
    ចូលទៅក្នុង Folder ANT Learner
img8
    បន្ទាប់មក ចូលទៅក្នុង Folder download
img9
ចម្លើយ៖ : គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅក្នុងផ្នែកនៃសកម្មភាពក្រុមនីមួយៗ ឬក៏ចូលទៅក្នុងកន្លែង នៃការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក ដើម្បីរកស្វែងរកថាតើបញ្ហាដែលអ្នកបានផ្ញើរមានអ្នកជួយបញ្ចេញយោបល់ ឬក៏ដំណោះស្រាយហើយឫនៅ?
ចម្លើយ៖ : ពិតប្រាកដណាស់ ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាត្រង់ចំណុចណាមួយនៃមេរៀនឬ វីឌីអូ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចោទសួរនៅត្រង់ផ្នែកខាងក្រោមនៃមេរៀន។ img10
ចម្លើយ៖ :ប្រសិនបើមានបញ្ហាដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែ ទាញយកកម្មវិធី ANT Learning ថ្មី ប៉ុន្តែត្រូវលុប file ចាស់ចោល ឬក៏មានវិធីមួយទៀត គឺ ទាញយកកម្មវិធី ANT Learner ថ្មី ហើយ copy file ឯកសារណាដែលបានបាត់បង់ដាក់ចូលទៅក្នុង file កម្មវិធី ANT Learning ចាស់នោះជាកាស្រេច។
ចម្លើយ៖ img11
ដោយសារតែមានបញ្ហាត្រង់ Internet របស់លោកអ្នក យឺត ឬក៏ ដាច់ Internet ។ នៅពេលដែលមានបញ្ហាដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចុច Quit ដើម្បី បិទកម្មវិធីហើយទៅពិនិត្យមើល internet របស់អ្នកមុននឹងធ្វើកាបើកកម្មវិធីម្តង ទៀត។
ចម្លើយ៖ ជាក់ស្តែងណាស់គឺមិនអាចបើកបានទេព្រោះកម្មវិធី ANT Learner ត្រូវការ Internet ដើម្បីដំណើរការដូចនេះ ប្រសិនបើឧបករណ៍របស់លោកអ្នកមិនមាន internet ទេ ពិតជាមិនអាចបើកឲ្យប្រើប្រាស់បានទេ ។